UAB "Meiga" Pirkimo-Pardavimo taisykles galima peržiūrėti arba atsisiųsti čia

Toliau  trumpai aprašytos Pagrindinės pirkėjo ir pardavėjo  teisės ir pareigos:

 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes, gauti informacijos apie prekes ir reikšti savo nuomonę e. parduotuvėje Taisyklėse nustatyta tvarka.

 Pirkėjas turi sumokėti Pardavėjui jo e. parduotuvėje nustatyta tvarka ir terminais.

 Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkti prekes, pranešęs apie tai Pardavėjui e. paštu ir nurodęs pageidaujamą grąžinti prekę bei jos užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

 Pirkėjas turi saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Pirkėjas, praradęs prisijungimo duomenis, privalo tuojau pat informuoti apie tai Pardavėją.

 Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų.

 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Naujausia Taisyklių redakcija skelbiama e. parduotuvėje.

 Pardavėjas turi teisę neįspėjęs apriboti ar sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis e. parduotuve, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių ar Lietuvos Respublikos įstatymų, kenkia e. parduotuvės darbui ir saugumui.

 Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti savo veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

 Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas Pardavėjo pasiūlytais mokėjimo būdais nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

 Pardavėjas privalo laikytis Taisyklių ir veikti jose nustatyta tvarka.

 Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tretiesiems asmenims Pirkėjo pateiktos informacijos ir duomenų, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus. Šalių atsakomybė

 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas pateikia netikslius duomenis ar duomenų nepateikia, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

 Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis, ir už savo prisijungimo duomenų saugumą. Jei e. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

 Prekės atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal Taisykles Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti daiktus. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, jei nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su Taisyklėmis. 

 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina nukentėjusiajai šaliai tiesioginius nuostolius.

Baigiamosios nuostatos:

 Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus teikia Pardavėjo e. parduotuvės skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis. UAB Meiga kontaktai

 Taisyklėms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 Nė viena šalis nebus atsakinga viena kitai, jei įsipareigojimų nevykdymo sąlygos atsirado dėl nuo šalių nepriklausančių aplinkybių ( Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. 840, „Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklės“).

 Bet kokie šalių tarpusavio ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybomis. Šalims nesusitarus derybomis, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.